About OMD E-M1X Settings

Of course, the camera settings used by photographers are always of interest, and I’ve also learned from the tips of other photographers. I change the basic settings from time to time according to my current interests. It is important that you know the camera settings well enough and can adjust them easily if necessary.

Olympus OMD is a highly adjustable body. In this story, I think I’ll tell you the key things about the settings I use on the E-M1X body. The same settings apply very much to the E-M1 Mark II/III bodies.

Basics

My shooting style is fundamentally influenced by the fact that I am unfortunately totally left-eye-sighted and wear spectacles. My left eye is so dominant that aiming with the right eye becomes nothing. The camera bodies, on the other hand, are designed for right-handed and right-eye-sighted people.

For this reason, for example, when shooting, moving the focus point with your thumb on the rear screen or using the back button Focus is virtually impossible, my nose or spectacles are always in the way. Fortunately, the OMD viewfinder is good for the spectacle wearer, leaving no shadows.

I basically shoot with manual settings, but Auto ISO is on. I control the shutter speed and aperture, the camera takes care of the auto exposure.

Tip: In M shooting mode, when Auto ISO is selected, the exposure compensation is done by pressing the exposure compensation button down and using the joystick or arrow keys to move the exposure in the desired direction.

In the C1-C4 shooting modes, I have stored basic things. Usually, some kind of bird pictures are in sight, so the settings go something like this:

C1: M-mode, electronic shutter, sequential L, shutter speed 1/2000, aperture 2.8, C-AF + Bird Tracking, 5 x 5 focusing points in the middle. Fn-lever to position 2 and I have C-AF and 5 focusing points in the middle.

C2: Othervise as C1, but C-AF Sensitivity is +2.

C3: Othervise as C1, but ProCapL.

C4: Othervise as C1, but ProCapH and S-AF.

Next, deeper into Menu settings.

A1. AF/MF

Usually in nature photography, the focus mode is C-AF, with or without Bird Tracking. AF + MF is on, so manual focusig is always possible.

AEL/AFL is on mode2 and Half Way AF is Operative. Pressing the shutter button halfway starts focusing, and pressing it down locks the exposure. I have never really learned to use back button focus for the reasons mentioned above.

AF Scanner is on mode2. If the conditions are poor for focusing, the AF will scan only once.

C-AF Sensitivity is usually -2. Sometimes there will be situations where I adjust it to 0, or even +2.

C-AF Center Start and C-AF Center Priority are always on, regardless of the focus area selected. Then the focus always starts from the center of the focus area and emphasizes the center of the focus area when focusing.

Bird Tracking searches for the subject in the entire image area, but this way the search for the subject begins and focuses on the desired focus area. With Joystck, you can quickly move the focus area to the right place.

A1. AF/MF

Set Home is set to five focus points in the center. This affects all shooting modes, for example, C1-C4 shooting modes cannot be set separately.

In Target Mode Settings, I have defined four different focus area settings, all of which I use when needed. The Orientation Linked setting allows you to define focus areas differently in horizontal and vertical shooting. All of these are affected by the C-AF Center Start and C-AF Center Priority mentioned above.

A3. AF/MF

I have defined three AF Limiter settings and change them when needed. I call the desired AF Limiter area with the L-Fn button on the lens and the Front Dial.

A4. AF/MF

MF Assist is normally Off. Sometimes when fiddling with a macro lens I put it on and then it’s very handy.

The Reset Lens is in the off position. Then, for example, the focusing distance does not change even if the camera is sometimes in sleeping mode.

B1. Button/Dial/Lever

The Button Function is otherwise in the default settings, but the already mentioned L-Fn calls the AF Limiter.

The Center Button is in the Home position, which returns the focus points to the default position. I have a default setting of five focus points in the middle.

With the Direction Key, I select the desired focus area.

I have set the Dial Function so that the Front Dial selects the shutter speed and the Rear Dial the aperture. Somehow more convenient for me like this.

The Fn Lever Function is set to mode2. When the Fn lever is set to 1, 5 x 5 focus points and C-AF + Bird Tracking are selected. When the Fn lever is in position 2, then C-AF and 5 focus points. This way, bird tracking can be quickly turned on or off by clicking with your thumb if necessary.

C1. Release/ /Image Stabilizer

S-AF and C-AF Release priority are off. If the camera has not focused, then the shutter will not operate.

L shooting speeds are the fastest, no limiters. ProCapL Pre-shutter Frames is 10.

H-shooting speeds are also the fastest, no limiters. ProCapH Pre-shutter Frames is 30.

C1. Release/ /Image Stabilizer

IS is set to S-IS AUTO, Fps priority is on. Half way rls on, Lens I.S. priority off.

D1. Disp./ /PC

The “Screen Flag”/Info Settings setting (second line of the menu) is worth checking out, as it has a hidden LV info behind it, which allows you to select the information to be displayed when shooting on the Live View screen. I have set this to Image Only and Custom1. Custom1 has a histogram and Level Gauge selected.

This way, when shooting, with one press of the Info key, I get the histogram and Level Gauge to be displayed. And with one press also off.

D2. Disp./ /PC

Live View Boost is sometimes handy when shooting in low light. By default, it is off.

Note: If Live View Boost is on, the histogram will not work when shooting.

E1. Exp/ISO/BULB/

EV and ISO Step are both 1 / 3EV.

ISO-Auto Set Upper Limit is 6400, Default is 200. I use ISO Auto almost always.

Noise Filter off and Low ISO Processing Drive Priority.

H1. Record/Erase

Card Slot Settings is set to Auto Switch. That is, first shoot the selected card full and then automatically switch to another. Both card slots are UHS II compliant.

I. EVF

EVF Auto Switch is usually off. This is because I want to control whether I am aiming at the viewfinder or the back screen. The change is conveniently done from the button on the left side of the viewfinder.

J1. Utility

Battery Settings: First shoot Battery 1 and then switch to Battery 2.

Backlit LCD: 1 min.

Sleep: 1 min.

Auto Power Off: 4h

Quick Sleep Mode: On.

J3. Utility

Record GPS Location off, Field Sensor Logger Stopped. All the extra out of taking energy.

My Menu

Here I have collected all sorts of frequently needed ones, so there is no need to look for them in the Menu.

Currently here are: Live ND Shooting, HDR, Reset/Custom Modes, Battery Settings (so I can easily see the status of both batteries), MF Assist, EVF Auto Switch, High Res Shot, Tracking Subject, Live View Boost, L Settings, H Settings, AF Limiter and C-AF Sensitivity.

There is also a rear screen brightness adjustment. For example, when shooting the night sky or northern lights, you should adjust the rear display to the dimmest setting. This is because when browsing images in the dark, they otherwise look much brighter than in reality.

Here are these. Below you can feel free to comment or tell me about your settings.

OMD E-M1X asetuksista

Kuvaajien käyttämät kamera-asetukset kiinnostavat tietenkin aina ja muiden kuvaajien vinkeistä minäkin olen ottanut oppia. Muuttelen perusasetuksia aina silloin tällöin kulloisenkin mielenkiinnon mukaan. Oleellista on, että tuntee kameran asetukset riittävän hyvin ja osaa niitä tarvittaessa säätää haluttuun suuntaan.

Olympus OMD on erittäin säädeltävissä oleva runko. Tässä jutussa kerron mielestäni keskeiset asiat käyttämistäni asetuksista E-M1X-rungossa. Samat asetukset pätevät hyvin pitkälle myös E-M1 Mark II/III runkoihin.

Lähtökohdat

Kuvaustyyliini vaikuttaa oleellisesti se, että olen valitettavasti umpivasensilmäinen ja käytän silmälaseja. Vasen silmäni on niin dominoiva, että oikealla silmällä tähtäämisestä ei tule mitään. Kamerarungot taas on suunniteltu oikeakätisille ja -silmäisille.

Tästä syystä esimerkiksi kuvatessa tarkennuspisteen siirtäminen peukalolla takanäytöllä tai back button focuksen käyttäminen ovat käytännössä mahdottomia, nenä tai silmälasit ovat aina tiellä. Onneksi OMD:n etsin on silmälasien käyttäjälle hyvä, ei jää katveita.

Kuvaan lähtökohtaisesi manuaaliasetuksilla, mutta Auto ISO on päällä. Itse kontrolloin valotusajan ja aukon, kamera hoitaa automaattivalotuksen.

Vinkki: M-kuvaustilassa kun Auto ISO on valittuna, valotusta korjataan painamalla valotuksenkorjausnappula alas ja siirtämällä joystckillä tai nuolinäppäimillä valotusta haluttuun suuntaan.

C1-C4 -kuvaustiloihin olen tallentanut kulloiseenkin tilanteeseen perusjuttuja. Yleensä tähtäimessä on jonkunlaiset lintukuvat, joten asetukset menevät suunnilleen seuraavasti:

C1: M-kuvaustila, sähköinen suljin sarjakuvaus L, Valotus 1/2000, aukko 2.8, C-AF + Bird Tracking, 5 x 5 tarkennuspistettä keskellä. Fn-vipu asentoon 2 ja käytössä ovat C-AF ja 5 tarkennuspistettä keskellä.

C2: Muutoin sama kuin C1, mutta C-AF Sensitivity on arvossa +2.

C3: Muutoin sama kuin C1, mutta ProCapL.

C4: Muutoin sama kuin C1, mutta ProCapH ja S-AF.

Seuraavaksi menun syövereihin.

A1. AF/MF

Yleensä luontokuvaushommissa tarkennusmoodina on C-AF, Bird Trackingilla tai ilman. AF + MF on päällä, joten manuaalitarkennus on aina mahdollinen.

AEL/AFL on mode2 ja Half Way AF on Operative. Laukaisimen puoliväliin painaminen aloittaa tarkennuksen ja pohjaan painaminen lukitsee valotuksen. Back button focusta en ole oikein koskaan oppinut käyttämään yllä mainituista syistä.

AF Scanner on mode2. Jos olosuhteet ovat tarkennuksen kannalta kehnot, AF skannaa vain kerran, eikä jää sahaamaan.

C-AF Sensitivity on yleensä arvossa -2. Joskus tulee tilanteita, että säädän sen nollaan, tai jopa +2:een.

C-AF Center Start ja C-AF Center Priority ovat aina päällä, riippumatta siitä millainen tarkennusalue on valittuna. Silloin tarkennus alkaa aina tarkennusalueen keskeltä ja painottaa tarkennuksessa tarkennusalueen keskustaa.

Bird Tracking etsii kohdetta koko kuva-alalta, mutta tällä keinolla kohteen etsintä alkaa ja painottuu halutulle tarkennusalueelle. Joystckillä tarkennusalueen saa nopeasti siirrettyä oikeaan kohtaan.

A2. AF/MF

Set Home -asetuksena on viisi tarkennuspistettä keskellä. Tämä vaikuttaa kaikkiin kuvaustiloihin, eli esimerkiksi C1-C4-kuvaustiloihin tätä ei voi erikseen asettaa.

Target Mode Settings -kohdassa olen määritellyt neljä erilaista tarkennusalueastusta, joita kaikkia tarvittaessa käytän. Orientation Linked-asetuksen avulla tarkennusalueet voi määritellä vaaka- ja pystykuvauksessa eri tavalla. Näihin kaikkiin vaikuttaa edellä mainittu C-AF Center Start ja C-AF Center Priority.

A3. AF/MF

AF Limiter-asetuksia olen määritellyt kolme ja muutan niitä tilanteen mukaan. Halutun AF Limiter-alueen kutsun objektiivin L-Fn-nappulalla ja Front Dialilla.

A4. AF/MF

MF Assist on normaalisti Off. Joskus makron kanssa näperrellessä laitan sen päälle ja silloin se on hyvin kätevä.

Reset Lens on off-asennossa. Silloin esimerkiksi tarkennusetäisyys ei muutu vaikka kamera käy välillä nukkumassa.

B1. Button/Dial/Lever

Button Function on muutoin oletusasetuksissa, mutta jo edellä mainittu L-Fn kutsuu AF Limitterin.

Center Button on Home-asennossa, eli palauttaa tarkennuspisteet oletusasentoon. Minulla oletusasetus on viisi tarkennuspistettä keskellä.

Direction Keyllä valitsen halutun tarkennusalueen.

Dial Functionin olen asettanut niin, että Front Dial valitsee suljinajan ja Rear Dial aukon. Jotenkin minulle kätevämpää näin.

Fn Lever Function on asetuksessa mode2. Kun Fn-vipu on asennossa 1, niin valittuna on 5 x 5 tarkennuspistettä ja C-AF + Bird Tracking. Kun Fn-vipu on asennossa 2, niin C-AF ja 5 tarkennuspistettä. Tällä tavalla bird trackingin saa tarvittaessa nopeasti pois päältä peukalolla napsauttamalla.

C1. Release/ /Image Stabilizer

S-AF ja C-AF Release priority ovat off. Jos kamera ei ole tarkentanut, niin suljin ei laula.

L-kuvausnopeudet ovat maksimit, ei limittereitä. ProCapL Pre-shutter Frames on 10.

H-kuvausnopeudet ovat myös maksimit, ei limittereitä. ProCapH Pre-shutter Frames on 30.

C1. Release/ /Image Stabilizer

IS on on S-IS AUTO-asennossa, Fps priority on päällä. Half way rls on, Lens I.S. priority off.

D1. Disp./ /PC

“Ruutulippu”/Info Settings-asetus (valikon toinen rivi) kannattaa tsekata, sen taakse on nimittäin piilotettu LV-info, jolla pystyy valitsemaan Live View -näytöllä kuvatessa esitettävän informaation. Tämän olen asettanut niin, että valittuna on Image Only ja Custom1. Custom1:ssa on valittuna histogrammi ja Level Gauge.

Tällä tavalla saan kuvatessa yhdellä Info-näppäimen painalluksella näyttöön histogrammin ja vatupassin. Ja yhdellä painalluksella myös pois.

D2. Disp./ /PC

Live View Boost on joskus kätevä, kun kuvaa vähässä valossa. Perusasetuksena se on pois päältä.

Huomaa: jos Live View Boost on päällä, niin kuvatessa histogrammi ei toimi.

E1. Exp/ISO/BULB/

EV ja ISO Step ovat molemmat 1/3EV.

ISO-Auto Set Upper Limit on 6400, Default on 200. ISO Autoa käytän lähes aina.

Noise Filter off ja Low ISO Processing Drive Priority.

H1. Record/Erase

Card Slot Settings on Auto Switch. Eli ensin vedetään valittu kortti täyteen ja sitten siirrytään automaattisesti toiseen. Molemmat korttipaikat ovat UHS II-yhteensopivia.

I. EVF

EVF Auto Switch yleensä off. Tämä siksi, että kontrolloin itse tähtäänkö etsimestä vai takanäytöltä. Vaihto käy kätevästi etsimen vasemmalla puolella olevasta nappulasta.

J1. Utility

Menu Recall on Recall. Menu-näppäimen painallus palaa samaan valikkoon missä edellisellä kerralla oltiin.

J2. Utility

Battery Settings: Ensin vedetään Battery 1 tyhjäksi ja sitten vaihdetaan Battery 2:een.

Backlit LCD: 1 min.

Sleep: 1 min.

Auto Power Off: 4h

Quick Sleep Mode: On.

J3. Utility

Record GPS Location off, Field Sensor Logger Stopped. Kaikki ylimääräinen pois energiaa viemästä.

My Menu

Tänne olen keräillyt kaikenlaista usein tarvittavaa, niin ei tarvitse etsiä niitä Menun syövereistä.

Tällä hetkellä täällä ovat: Live ND Shooting, HDR, Reset/Custom Modes, Battery Settings (jotta näen helposti varaustilat), MF Assist, EVF Auto Switch, High Res Shot, Tracking Subject, Live View Boost, L Settings, H Settings, AF Limiter ja C-AF Sensitivity.

Täällä on myös takanäytön kirkkauden säätö. Takanäyttö kannattaa esim. yötaivasta tai revontulia kuvatessa säätää himmeimmälle asetukselle. Tämä siksi, että pimeässä kuvia selatessa ne muutoin näyttävät todellista huomattavasti kirkkaammilta.

Tässäpä nämä. Alle voit mieluusti kommentoida tai kertoa käyttämiäsi asetuksia.

Huhtikuu

Huhtikuussa Ruissalossa kyhmyjoutsenet jatkoivat turnajaisiaan ja haahkat parveilivat.

Kotipihan ruokinnalla Littoisissa vieraili vielä tinttiporukoita ja närhi kyttäsi herkkupaloja. Yllätyksekseni kotipihan ruokinnalle saapui myös töyhtispariskunta, vaikka ympärillä ei kummoisiakaan metsäplänttejä enää ole. Käpytikka keksi kotipihan lähistöllä olevan mainion peltirummuun.

Littoistenjärvellä kävi kuhina. Nokikanat nahistelivat ja tukkasotkaporukat pitivät omaa kevättouhuaan. Sikkiuikut soivat.

Järvelän kosteikolla kävi kuhina. Nokikanoja, taveja, heinätaveja, lapasorsia, haapanoja. Laulujoutsen aloitti haudonnan. Liejukanankin sain etsimeen ja nokikanojen parittelua pääsin todistamaan kahteenkin kertaan.

E-M1X, M.Zuiko 300/4 ja 150-400/4.5, jatkeet MC-14 ja MC-20.

M.Zuiko 150-400/4.5 + 1,25x:n ensikokemuksista lähiaikoina enemmän.

Kyhmyjoutsenet

Muutamaa Kotkan vuotta lukuunottamatta olen tähän asti asustellut sisämaassa ja sieltä ne kuvauskohteetkin ovat löytyneet. Rannikolle ja mereen liittyvät aiheet ovat pysyneet minulle vieraina. Kun muutin reilu vuosi sitten Littoisiin, ovat kuvausaiheetkin vaihtuneet.

Myös kyhmyjoutsen on ollut minulle outolintu. Laulujoutsenen röyhkeämpi ja aggressivisempi versio. Pöyhkeä ja arrogantti “pyhään” laulujoutseneen verrattuna, jotenkin aliarvoisempi. Liian helppo kuvauskohteenakin, ehkä.

Seurailin kyhmäreitä rannikon vapautuessa jäistä ja olen oppinut huomaamaan ja arvostamaan lintua ihan uudella tavalla. Hieno eläin.

Eräänä aamuna satuin paikalle seuraamaan kyhmyjoutsenpariskunnan soidintanssia, joka huipentui paritteluun muutaman metrin päässä silmieni edessä. Valot olivat hienot ja aallokko reipas. Useille ehkä triviaali tilanne, mutta minulle uusi kokemus ja hieno tunnelma.

Ja lopussa sinisorsaakin nauratti.

E-M1X + M.Zuiko 300/4. Millejä oli tällä kertaa hiukan liikaakin.